Tom: “We komen “Snus” ook in de Regio Antwerpen en omstreken tegen. Dit kan voorkomen bij onze eigen controles. Dit komt ook voor bij controles door de politie die dan – dankzij de goede samenwerking van de voorbije jaren – steeds vaker de weg naar ons vinden want het gaat toch over “tabak”.

Wat de eigen controles betreffen, zijn we op vlak van “Snus” niet de bevoegde autoriteit omdat het een product is dat je niet kan roken. We zien ook allerlei nieuwe exotische vormen van pruimtabak, ook dat kan niet gerookt worden. Bij ernstige vermoedens kunnen we die goederen evenwel in beslag nemen en – zoals de politie – overmaken (al dan niet via de Procureur des Konings) aan de collega’s van de FOD Volksgezondheid. Stelt de politie het zelf vast, kunnen we helaas het dossier niet overnemen want dit betreft geen materie voor ons.

De wettelijke basis is art. 29 wetboek strafvordering LOI - WET (fgov.be):

Art. 29. [5 § 1. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar en, voor de sector van de gezinsbijslag, iedere meewerkende instelling in de zin van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen.

“Snus” is één van die producten die “trending” zijn. In 2019 was het de CBD-Cannabis en een klassieker van de voorbije jaren is de waterpijptabak (ook zonder tabak).

De gouden regel: bij twijfel stel je jezelf de volgende bedenking: “Kan je het roken, dan gaat het over accijnsgoederen, zelfs al zit er geen tabak in mét uitzondering van drugs, natuurlijk. Kan je het niet roken, dan is het ook niet voor ons.”
Zweedse Snus? Nog nooit van gehoord
Zoals elders in Europa, werd het in Zweden op steeds meer plaatsen verboden om sigaretten te roken. Vooral de jongelui vonden er al vlug de weg naar Snus of zuigtabak. Op die manier geven ze toe aan hun hunkering naar nicotine zonder daarbij tabak te moeten verbranden. Snus is namelijk tabak in een vochtige poedervorm dat verpakt wordt in een soort theezakje, dat je handig kan inbrengen tussen je tanden en je bovenlip. Je moet er niet op kauwen zoals bij pruimtabak, maar rustig afwachten tot de nicotine vrijkomt en via het speeksel en de bloedvaatjes verspreid wordt in het bloed. Uiteraard vond Snus ook haar weg naar de rest van Europa en komen onze collega’s deze ‘zakjes met zuigtabak’ tegen tijdens hun 1ste lijnscontroles.
 
 
25.02.2021   •   Tekst: Joyce, Sylvia,Patrick en Tom   •   Foto's: Pixabay.com free images - v.l.n.r. u_l8l4zfjd, Bengt Wiberg en Jimmie Hjärtström

Er is Snus en het nicotinebuideltje

Joyce: “Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen “Snus”, die tabak bevat en de tabakloze “nicotinebuideltjes”. Beiden zijn wel bedoeld om in de mond te houden.

Snus verboden binnen EU

Nu is het wel opmerkelijk dat
‘Snus’ verboden is in heel de EU, enkel voor Zweden heeft men een uitzondering gemaakt.

In Zweden is de verkoop toegestaan op grond van artikel 151 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

In België is dit product verboden op basis van artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 over het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten.”

Sylvia: “artikel 2.9° definieert tabak voor oraal gebruik als “alle geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaande tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering van producten die bestemd zijn om te worden geïnhaleerd of gepruimd, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen, met name diegene die in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden”.

Gevaar voor de gebruiker

Joyce:
“Kankerorganisaties stellen dat het gebruik van Snus zeer ongezond is, aangezien het product heel wat schadelijke chemische stoffen en nicotine bevat. Ook het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) heeft in februari 2008 de schadelijke gevolgen van Snus voor de gezondheid bevestigd.

Volgens het SCENIHR
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) kan nicotine in de nicotinebuideltjes bij een dergelijke dosering en met een dergelijke consumptiewijze verslavend zijn."

Douane enkel stopfunctie

Sylvia: “De douane heeft echter enkel een stopfunctie wat betreft Snus. Wanneer wij deze variant aantreffen met tabak wordt de zaak overgedragen aan de FOD Volksgezondheid. Als het gaat over nicotinebuideltjes dan is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verantwoordelijk.”

Joyce: “Nicotinebuideltjes moeten dan weer worden beschouwd als geneesmiddelen naar werking.”

Patrick: “Er is voor nicotinebuideltjes een vergunning vereist voor het in de handel brengen en voor de distributie ervan op de Belgische markt. In België en de EU wordt nog geen enkel geneesmiddel dat enkel nicotine bevat, toegelaten of vergund.”

Enkel het op de markt brengen is niet toegelaten voor Snus (tabak + nicotine). Snus zonder tabak (enkel dan nicotine) is sowieso een verboden product.

Indien een reiziger uit Noorwegen, bijvoorbeeld, de EU betreedt met Snus (met tabak), dan is er geen verbod, alsook geen accijnsrecht. Er zijn dus geen kwantitatieve limieten… Natuurlijk indien de reiziger met meer pakken dan voor “normaal” persoonlijk gebruik binnenkomt, dient dit gezien te worden als een poging tot “commerciële” invoer.
We kunnen dus gerust besluiten dat noch Snus noch de nicotinebuideltjes een gezond alternatief zijn voor het roken.

Tom, hoe verloopt een vaststelling van Snus op het terrein?