TACT
De Oprichting

De afgekorte benaming «T.A.C.T.» staat voor «Tol en Accijnzen Centrum Turnhout» en deze vereniging is gevestigd op het adres Guldensporenlei 66 te 2300 Turnhout.

Bedoeling van de vereniging die op 1 januari 1956 werd opgericht, is om door het organiseren van een aantal activiteiten de onderlinge contacten tussen de collega's en hun families ook buiten de gewone diensturen mogelijk te maken en aldus de sfeer van  kameraadschap te bevorderen. Iedere ambtenaar of gepensioneerde kan lid worden van «den TACT».

Op het jaarprogramma staan activiteiten als een biljarthandicap, hengelen, een tiental kaartavonden, een feestbal, een sinterklaasfeest, ontspannings– en studiereizen, en bij gelegenheid ook zaalvoetbal, een quiz en ontmoetingen met andere kringen uit de buurt.

Er zijn twee jaarlijkse vergaderingen : januari en september. Het bestuur is in handen van Voorzitter Mathieu Vinkx en Secretaris Jan Urkens terwijl J.Van Nooten, M. Vermeren, F. Van Gorp, G. Peeters, A. Van Hees, M. Huybrechts, L. Luyts en H.Franken leden zijn.

Bron: Het oude Schakelarchief


Douanecentrum Turnhout
TACT  : Opendeurdag Douanecentrum Guldensporenlei

Mede in het kader van het 60-jarig bestaan van TACT werd, op voorstel van Jef Versmissen, ondervoorzitter, een opendeurdag georganiseerd in het Douanecentrum, Guldensporenlei 66 (“’t Kasteeltje”) op 14 oktober jl. De aanleiding was duidelijk: na de ingrijpende verbouwingen werden  diverse diensten in het Douanecentrum  gecentraliseerd.

De uitnodiging was in de eerste plaats gericht aan de jong- en oud-gepensioneerde personeelsleden uit de regio, opdat zij konden kennismaken met de hedendaagse organisatie en werkmethodes.

Het werd een groot succes. Heel wat oudgedienden kwamen een kijkje nemen en toonden veel interesse, inzonderheid voor de moderne uitrusting van het TCV - Mobiel Team. Het plaatselijk diensthoofd, Marc Vermeeren, samen met enkele medewerkers, gaven de nodige toelichting. En wat zeker zo belangrijk was, velen bleven daarna met de oud-collega’s bij een drankje nakeuvelen.
“Wij verloren een goede voorzitter”

Voorzitter,

De leden van TACT, de Vriendenkring der douane en accijnzen te Turnhout zijn u veel dankbaarheid en erkentelijkheid verschuldigd.

Gedurende liefst 35 jaar hebt gij als voorzitter, uw schouders gezet onder een vereniging die zich tot doel stelde de sociale band onder het personeel en de oprustgestelden te bevorderen.

Eerst gedurende uw actieve loopbaan bij de administratie en eens met pensioen, bleef u met grote gedrevenheid en toewijding de activiteiten van de vereniging organiseren. En die waren velerlei: van sportieve en culturele aard  én voor de ontspanning zoals: de kaartavonden, de biljart, de studie- en familiereizen en tot voor kort de meerdaagse trips naar het buitenland.
Overigens nam u ook een groot deel van het secretariaatswerk voor uw rekening.
U was geen voorzitter van grote woorden, maar had contact met elk van de leden. Intelligent, netwerkend, steeds blijk gevend van een bewonderenswaardig flegma.
De constante zorg bij de opvolging van de werking, mocht ook blijken uit de vele telefoontjes die je pleegde.

Ook nadat uw echtgenote An - ook erg geliefd in de kring – was heengegaan, bleef u zich op dezelfde energieke wijze inzetten voor de voorbereidingen en het welslagen van de geplande activiteiten. Zelfs tot op de laatste weken – zeg maar dagen –  maar dan van op uw ziekbed. Hoe verknocht was je met je kring!

U was een voorbeeld van een leidend ambtenaar die de belangrijkheid besefte van de sociale cohesie onder het korps en die de vriendschapsband ook  na de pensionering van zovele collega’s graag bestendigd zag.

Mathijs Vinkx, U was een prachtig voorzitter.

Voor de leden van TACT
Gerard Geenen
12 maart 1927 – 24 april 2016
Mathijs Vinkx
Waarmee nogmaals is aangetoond dat een vriendenkring op plaatselijk vlak zeker nog zijn bestaansrecht heeft. Ondanks de beslissing van de dienst “Welzijn” om de personeelskringen en dus de sociale cohesie onder het personeel en de oprustgestelden verder niet te steunen, zullen wij trachten de bestaande activiteiten van onze kring te blijven organiseren.

Gerard Geenen
Voorzitter TACT
De Vriendenkring TACT na de heer Mathijs Vinkx

In 2006 is het 50-jarig bestaan gevierd. Dus dit jaar zal TACT 62 jaar bestaan.

De verdienste van de overleden voorzitter Mathijs Vinx kan niet genoeg worden benadrukt, wanneer we terugblikken op de vele activiteiten van de kring, die hij grotendeels persoonlijk voorbereidde. Ongeveer 35 jaar heeft hij tot op hoge leeftijd met grote inzet het voorzitterschap waargenomen.

Daarna stelde menig kernlid zich de vraag: “Wat nu? Kunnen we nog doorgaan? Is het nog haalbaar en zinvol.” Want laten we realistisch zijn. De tijdsgeest is veranderd. De vroegere belemmeringen waarbij een douanier zich bezwaarlijk kon integreren in het gezelschapsleven van een grensdorp, zodat de noodzaak voor een eigen vriendenkring zich opdrong, zijn voorbij. Ook de administratie zelf is het verenigingsleven van haar actieve en gepensioneerde ambtenaren anders gaan bekijken.

Het aantal actieve ambtenaren onder de huidige leden bij Tact is erg beperkt.

Inderdaad, het ledenbestand bestaat hoofdzakelijk uit gepensioneerden. Maar ook dat krimpt, ondanks de bete zorgen van de medische wereld…

Toch wilden wij, het leidmotief van de kring indachtig, de nalatenschap niet verloren laten gaan, en de kaarters, de biljarters, de deelnemers aan de daguitstappen – met quasi nog een autocar vol – niet in de kou laten staan.

Zo zullen we trachten, zo lang door de leden voldoende belangstelling getoond wordt voor de activiteiten, en de geldelijke middelen het toelaten, verder gaan met onze Vriendenkring van douane en accijnzen.

Het Bestuur
Gerard Geenen
Kaarten: Het kaarten vindt plaats op diverse locaties in de omringende gemeenten, kwestie van de verplaatsingen voor de deelnemers – nu een 20-tal - te spreiden. Er zijn 4 kaartavonden in de zomer en 6 in de winter.
Biljart: De veertiendaagse handicapwedstrijden worden op donderdagavond vanaf half september in Biljart Express te Turnhout gehouden. Tijdens het seizoen spelen we drie reeksen vrij spel, één reeks overband, en één reeks drieband. De traditionele ontmoetingen (heen en weer) met de clubs senioren uit Ravels en Tol VV Antwerpen (Kapellen) zijn eveneens gepland. De Finale, wordt elk jaar eind april voorafgegaan door een gezamenlijk Chinees buffet met de kaarters.
Bowling: Tweemaal per jaar reserveren we enkele banen bij Den Bruul te Geel in de namiddag. Er is dienstvrijstelling voorzien voor de actieve ambtenaren.
Studiereis: Is zo mogelijk een bedrijfsbezoek of een bezoek aan een museum. Zo bezochten we in Eindhoven het Daf-museum en daarna de Trappistenadbij te Berkel-Enschot (La Trappe) met 25 deelnemers. In september 2017 stond het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 te Merksplas op de agenda.
Familiereis: traditiegetrouw is die gepland in augustus. Vorig jaar voerde deze daguitstap ons  naar de haven van Rotterdam.
Herfstfeest: Het ledenfeest gaat meestal in de maand oktober of november door.
De activiteiten van TACT