Karin Baert, Frank Coene en Gilles Deryckere

 

Mis de boot niet

Texla nv., een textielveredelingsbedrijf gevestigd in Sint-Niklaas, levert meer dan 1/5 van haar totale omzet aan Britse klanten, vooral uit de automotive sector. Anderzijds koopt Texla meer dan 1/10 van de grondstoffen aan bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk (VK). De Brexit, met of mogelijks zonder akkoord, heeft voor Texla dan ook ernstige gevolgen. Daarom besloten ze een aantal verschillende Brexit-seminaries, ingericht door onder meer Fedustria en Unizo, te volgen. Via een gastspreker van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) werd Texla nv. in contact gebracht met Frank Coene van het douaneteam te Temse. Sindsdien kunnen Gilles Deryckere en Karin Baert van Texla nv. rekenen op (Brexit-)advies op maat. Dit is slechts één manier waarop de AAD&A bedrijven optimaal probeert voor te bereiden op een harde Brexit. 

 

 

De gevolgen van een Brexit zonder akkoord tot een minimum herleiden

 

In welk opzicht zal Texla nv. de gevolgen voelen van een Brexit zonder akkoord?

Gilles: “Wij zijn natuurlijk bezorgd over welk effect een no-deal Brexit zal hebben op de grondstofprijzen en op de invoerrechten van onze goederen. Het tarief “Derde landen” bedraagt voor onze producten immers 8%. Gezien ook een aantal van onze grondstoffenleveranciers gevestigd zijn in het VK, vrezen wij ook daar dat het tarief “Derde landen” een zware impact zal hebben op onze concurrentiepositie bij een Brexit zonder akkoord.

We kregen ook steeds vaker vragen van zowel klanten als leveranciers naar meer informatie. Bij export naar klanten buiten de EU, bezorgt meestal de klant via hun declarant ons het exportdocument, maar bij een Brexit zullen wij zelf actiever moeten uitvoeren. Zoals reeds gezegd, is het VK voor Texla België een belangrijke afzetmarkt. Wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat?” 

 

Wat kan jij voor een bedrijf in die Brexit-voorbereiding betekenen Frank?

Frank
: "Het eerste contact verloopt meestal via een e-mail of een telefoontje dat ik van een firma ontvang met de vraag naar bijkomende informatie.
Ter voorbereiding van een bedrijfsbezoek verzamel ik op voorhand alle nuttige gegevens uit verschillende bronnen o.a. de statuten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de webpagina van de klant maar ook diverse interne applicaties. Zo stel ik een klantprofiel op en weet ik reeds of de onderneming in kwestie al over bepaalde vergunningen beschikt. Alles wordt dan in schema’s vastgelegd.
Ik vraag vooraf ook steeds aan het bedrijf of een rondleiding mogelijk is in de productieruimten. Dankzij de deskundige uitleg bij de Texla-rondgang kreeg ik een breed beeld van de goederenstroom, de aard van de goederen, de hoeveelheid en het aspect just-in-time leveren… Dit maakte al een groot deel uit van mijn voorafgaande audit bij een mogelijke vergunningsaanvraag 'Actieve Veredeling'."

In hoeverre moet een onderneming jou vertrouwelijke informatie meedelen?

Frank:
“Ik neem bij de firma’s in het kader van Brexit de rol op van 'Klantencoördinator' of 'gratis consulent' en niet die van controlerende ambtenaar. Uiteraard moet ik wel over bepaalde gegevens kunnen beschikken zoals bv. de exacte samenstelling van producten om de juiste tariefcode te bepalen. Maar onze deontologische code maakt dat ik al dan niet “geheime” informatie vertrouwelijk behandel.”

Wat als een onderneming niet vertrouwd is met douaneformaliteiten?

Frank: “Ik adviseer om contact op te nemen met een douanevertegenwoordiger. Op de webpagina van onze AAD&A staat een lijst met hun namen gepubliceerd. Ze kunnen ook zelf kennis verwerven via private opleidingen of iemand aanduiden om deze douaneformaliteiten voor zijn rekening te nemen.”

Gilles, Karin, hoe verliepen voor jullie de eerste gesprekken met Frank?

Gilles:
“Die gesprekken verliepen positief. Dankzij zijn voorafgaande analyse van ons bedrijf voorzag hij ons van advies op maat. Hij overliep met ons hoe de toekomstige aangiftestroom zal verlopen. Hij wees ons ook op de stopplaatsen waar we de douaneformaliteiten moeten vervullen op basis van waar wij de EU willen binnenkomen en verlaten. Er werd ook de aanzet gegeven om vergunningen 'Actieve Veredeling', 'Laad- en Losplaats' en 'Doorlopende zekerheidstelling' aan te vragen zodat bij een Brexit zonder akkoord de invoerrechten kunnen geschorst worden en de logistieke flow zo vlot mogelijk verloopt.”

Gratis advies op maat

 

Voorkomen is beter dan genezen

 

Frank, heb jij een aanbeveling voor die firma’s die nog niet aan de Brexit-voorbereiding begonnen zijn, hoewel ze daar alle belang bij hebben?

Frank
: "Het is nooit te laat om met ons contact op te nemen, wij zijn steeds beschikbaar. Ik hoop dat zij geen drempelvrees hebben, want dat is nergens voor nodig. Bovendien is onze info gratis. Ze kunnen alvast de 'Brexit impact scan' uitvoeren op de webpagina van de FOD Economie en waar de AAD&A aan meegewerkt heeft. Ik raad ook aan om de webpagina van onze administratie bij hun 'favorieten' te zetten en zeker de Brexit-pagina waarop de meest recente info te raadplegen is, regelmatig te consulteren.
Verder wil ik erop wijzen dat er tussen het aanvragen van de vereiste vergunningen en het krijgen ervan de nodige tijd verstrijkt. Mijn tip is: 'Begin er tijdig aan, ook al heb je deze vergunningen later niet nodig'.
Asterix bij de Britten is een gekend stripverhaal, maar 'De Britten en hun Brexit' is een hele andere story… Ik weet niet of we hier zullen spreken van een 'happy ending'."

Gilles, Karin hebben jullie nog een advies voor deze bedrijven?

Karin: “Wij hebben ondervonden dat Frank zich in het kader van de Brexit steeds opstelt als adviserend en niet als controlerend ambtenaar. Dus aarzel niet en win concrete info in bij specialisten van de AAD&A en investeer in douanekennis en douanevergunningen. Raadpleeg ook regelmatig de Brexit-pagina (https://financiën.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit) om up-to-date te bijven.

Daarnaast is het ook belangrijk de commerciële relaties (bv. Incoterms) met klanten en leveranciers te bekijken. Neem indien nodig ook zeker contact op met een douanevertegenwoordiger. Vergeet tot slot ook het vereiste EORI-nummer niet aan te vragen en check even bij uw klanten en leveranciers of zij een (UK)-EORI-nummer en eventueel een TSP-nummer of vergunning (Transitional Simplified Procedures) hebben.

Kortom mis de boot niet!”De AAD&A bereidde zich ook meteen grondig voor op het ergste, niet Frank?

Frank:
"De inspanningen ter voorbereiding van een Brexit zonder akkoord van onze administratie zijn al gestart op de dag na het referendum in het VK (24 juni 2016) en zijn op te delen in twee grote categorieën. Enerzijds zijn er verschillende initiatieven opgezet om als douaneautoriteit zelf klaar te zijn en deze “uitdaging” het hoofd te bieden. Zo is er voor de periode 2018-2020 zowat 19,2 miljoen euro uitgetrokken om te spenderen aan rekrutering en training van 386 nieuwe douaniers, het aankopen van aanvullend materiaal (o.a. bagagescanners en scan-vans) en het verbeteren en uitbreiden van onze ICT-programma’s.

Anderzijds heeft de AAD&A er zo goed als alles aan gedaan om ook het bedrijfsleven wakker te schudden en hen proactief te wijzen op de (mogelijke) gevolgen van de Brexit, al dan niet zonder akkoord, voor hun specifieke handelsstromen. Heel wat zaken en initiatieven kaderen hierin: een Brexit-callcenter, sensibilisering rond de noodzakelijkheid van het hebben van een EORI-nummer, de afgifte van een vergunning 'Goedgekeurde Laadplaats' met verlegging van de audit naar een latere datum, seminaries, enz. Er is ook constant dialoog en overleg met de privésector in de Brexit-werkgroep van het Nationaal Forum. En… bedrijven kunnen beroep doen op een gratis douanier-consultant."
Lijdzaam toekijken was dus geen optie. Gingen jullie meteen uit van een “worst-case-scenario” of geloofden jullie eerst nog in een goede afloop?

Karin: “Wij geloven er nog steeds in dat een oplossing mogelijk is. Zowel België, de EU maar ook het VK hebben er alle belang bij een Brexit zonder akkoord te voorkomen. Maar om de gevolgen van een no-deal tot een minimum te herleiden zit er niets anders op dan van een worst-case-scenario te vertrekken. Dat is het enige haalbare. Hoe kan je een ongekende situatie inschatten?”

Karin Baert, Frank Coene en Gilles Deryckere

Samen een harde Brexit voorbereiden

Frank Coene
Karin Baert en Gilles Deryckere