Ken jij Finant vzw of Helena Van Dyck?

Helena, waarvoor staat Finant vzw?

Finant vzw is de vriendenkring voor de gepensioneerde ambtenaren van FOD Financiën

Deze vereniging werd opgericht in 1972 onder de naam DAPF en bestond aanvankelijk enkel uit oud-collega’s van Douane en Accijnzen en hun partners. Door de jaren heen kwamen er ook leden bij uit alle andere administraties van FOD Financiën.

Ons doel is dat ambtenaren van FOD Financiën na hun pensioen, collega’s kunnen blijven ontmoeten om samen leuke dingen te doen.

 

 

Jij bent sinds kort de nieuwe voorzitster. Hoe is dat verlopen?

 

Toen Leo Hofkens aangaf dat hij ontslag wenste te nemen als voorzitter, sprong Jean Peeters – die ons jammer genoeg in het begin van deze maand ontvallen is - voorlopig in als interim, maar ze bleven mij regelmatig vragen of ik geen interesse had.

 

Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil er nu wel tegenaan gaan. Ik zorgde zelfs voor een primeur; ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de vereniging en iemand die niet uit de FOD Financiën komt.

 

 

Kan je ons vertellen hoe jij bij Finant kwam, want jij werkte niet bij Douane en Accijnzen?

Mijn man zaliger, Frans Kuypers, werkte als accijnsambtenaar bij de Motorbrigade van Brasschaat en hij nam me mee naar de activiteiten van deze vereniging. Zelf heb ik steeds in de medische sector gewerkt. Ik heb een opleiding ziekenhuisverpleging en vroedvrouw genoten. Nadien ben ik aan de KU Leuven ook nog ziekenhuiswetenschappen gaan studeren.

Naast mijn huishoudelijke taken, verdeel ik mijn tijd over mijn zeven kinderen en vooral mijn 9 kleinkinderen. Tevens doe ik ook wat vrijwilligerswerk. Het voornaamste hiervan is als official en tijdopnemer bij de zwemwedstrijden van de Special Olympics, spelen voor mensen met een mentale beperking.

De kinderen zijn echter allemaal het huis uit, sommige wonen zelfs ver in het buitenland, dus wil ik me volledig engageren voor deze nieuwe uitdaging. Het is zeker mijn bedoeling om het algemene programma van Finant uit te breiden met activiteiten.

 

Waar had je dan zoal aan gedacht?

 

Ik start voorzichtig, gezien de vrij hoge leeftijd van meerdere van onze leden, met uitstappen tijdens de middag in Antwerpen die gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

Geleidelijk aan wil ik het programma dan verder uitbreiden en aanpassen aan de jongere leden. Die kunnen bijvoorbeeld gerust een stadswandeling aan van enkele uren.

Ik hoop in de toekomst ook middagen in te richten met gastsprekers. Uiteraard ben ik er ook voor louter ontspannende namiddagen in te richten zoals eens een kaasnamiddag of bbq.

 

 

Finant werkt met A- en B-leden. Waarin verschillen zij?

 

A-leden zijn leden die een eigen groep vormen en een oplopend groepsnummer krijgen in het jaar dat zij met pensioen gaan. Momenteel zitten we aan groep 40. Zij werken autonoom binnen onze vereniging.

B-leden zijn niet aangesloten bij een groep. Zij volgen het algemene programma opgesteld door Finant zelf.

 

 

 

 

 

 

 
 
Kreeg jij ook de oproep van Helena Van Dyck in je mailbox, de nieuwe voorzitster van de gepensioneerdenvereniging Finant vzw?

Neen, dat is niet erg.
Wij vroegen haar om even langs te komen op de Schakelredactie om zichzelf voor te stellen en ons meteen uit te leggen waarom ze die belangrijke brief verstuurde.
Je stuurde meteen al een brief rond om nieuwe leden te sprokkelen, maar was dat geen taak voor de dienst Welzijn of de “Sociale Dienst” van vroeger?

Lange tijd zette de Sociale Dienst een programma op touw ter voorbereiding van het pensioen. De gepensioneerden in spé kregen een brief toe waarop ze uitgenodigd werden om die cyclus éénmalig te volgen. Daarin was er onder meer aandacht voor gezonde voeding, de psychosociale gevolgen van de oppensioenstelling, erfenisregelingen maar ook zinnige vrijetijdsbesteding en hobby’s.
Deze cyclus omvatte 10 namiddagen in het O.P.F. te Antwerpen, Kapellen en omstreken.

In Kapellen werd die voorbereidende “opleiding voor toekomstig gepensioneerden” echter georganiseerd in samenwerking met DAPF en bevatte buiten het officiële gedeelte ook nog tal van interessante nevenactiviteiten (uitstappen, seminaries enz.) Elk jaar kreeg DAPF en later Finant er zo een groep nieuwelingen bij. Die groepen kregen een volgnummer. Zij konden aansluiten bij de algemene activiteiten ingericht door Finant (de B-leden) of zelf een programma opstellen die dan gecoördineerd werd door hun aangestelde voorzitter (de A-leden).

Sinds het overlijden van Christian Latour, werkzaam bij de Sociale Dienst, en deze begeleidingscyclus voor zijn rekening nam, stopte de voorbereidingscyclus en daalde ook het ledenaantal van Finant aanzienlijk.

Op spontaan initiatief van oud-collega’s Danny Maes en Robert Beckx kwam op 26 april 2019 groep 40 tot stand. Toen ik dat hoorde, nam ik contact met hen op en stelde voor om de organisatie van de groepen opnieuw door Finant in handen te laten nemen.

Elk najaar zullen geïnteresseerden in De Schakel alvast een advertentie terugvinden waarin ik gepensioneerden (in spé) oproep om ons te vergezellen. Maar ook via andere kanalen zullen wij ons best doen om zoveel mogelijk (toekomstige) gepensioneerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

Jullie hebben in november al een ontmoetingsdag gepland, is het niet?

Ja, we willen geïnteresseerden graag uitnodigen op

            29 november 2019 om 14.00u in het OPF Dennenburg,
            Graaf Henri Cornetlaan 6, 2950 Kapellen.

Wij zullen dan uitvoerig onze werking toelichten en de mogelijkheid geven om aan te sluiten vanaf 1 januari 2020.
We gaan dat echter ieder jaar organiseren in november om de toekomstig gepensioneerden de kans te geven om aan te sluiten bij Finant.

Iedereen is welkom, maar we vragen wel om zich bij mij vooraf in te schrijven. Mijn telefoonnummer is 03/658.17.46. Je kan ook e-mailen via françois.kuypers@telenet.be

Finant was altijd al toegankelijk voor alle ambtenaren van FOD Financiën en hun partner, maar hoe zit het met bijvoorbeeld een goede vriend?

Ja, ook vrienden zijn van harte welkom bij onze vereniging. Sinds enige jaren heeft de Raad van Bestuur beslist om ook personen toe te laten buiten de FOD Financiën, uiteraard na de betaling van het jaarlijkse lidgeld.

Hoeveel bedraagt dat lidgeld?

Het lidgeld is 10 euro per persoon. Daarin zijn de verzekering en 10 nummers van het tijdschrift "Herfstfestijn" begrepen.

We wensen jou en de vereniging alvast veel succes toe

Dank je. Het zal allemaal niet vanzelf gaan, het verenigingsleven heeft het moeilijker in deze tijden, maar ik ben heel enthousiast en de aanhouder wint, niet?
Tekst: Anne Van Puymbroeck
Helena Van Dyck